مشخصات دستگاه جدا ساز کربن دی اکسید(Specifications of the carbon dioxide separator)

این دستگاه در جداسازی گاز کربن دی اکسید در کوره های گندله سازی، صنایع نفت و گاز و همچنین در فرآیند EOR مورد استفاده قرار می گیرد.

This device is used in the separation of carbon dioxide gas in pelletizing furnaces, oil and gas industries, and also in the EOR process.