مشخصات دستگاه نیتروژن ساز

دستگاه های نیتروژن ساز در صنایع نفت برای آب بندی کردن، جلوگیری از انفجار، لحیم کاری و همچنین در صنایع بسته بندی و نگه داری از مواد غذایی کاربرد دارد.

Purity degree

Mid Purity

Flow Rate

1 to 1000NM3/H

Purity

1000 to 10000 ppm