مشخصات سنسور شیمیایی

توضیحات مربوط به پروژه را در این قسمت بنویسید…

Resolution

0.1 VOL

Output

4-20 MA

Range

0-100% O2